Meerjaren beleidsplan stichting Adwuma Ye 2014- 2018

1. Inleiding

De stichting Adwuma Ye is opgericht in maart 2009.

2. Strategie

2.1. Statutaire doelstelling

Het doel van de stichting is:
Het bevorderen van de zelfwerkzaamheid en onafhankelijkheid van individuen of groepen die een lokaal initiatief willen ontwikkelen in Ghana, zodat zij in staat gesteld worden hun doel te bereiken en hun droom te verwezenlijken, en voorts al wat hiermee rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

2.2. Afwezigheid van winstoogmerk
De stichting beoogt geen winst te maken.

2.3. Bestemming liquidatiesaldo
Bij opheffing van de stichting wordt een eventueel batig liquidatiesaldo zoveel mogelijk besteed overeenkomstig het doel van de stichting.
2.4. Missie
Het bestuur van de stichting Adwuma Ye bestaat uit vrijwilligers. Het bestuur hanteert als uitgangspunt het verrichten van goed werk zonder strijkstok!
2.5. Werkzaamheden van de stichting
De werkzaamheden van de stichting bestaan uit het vergaren van middelen om de strategie en kernprincipes te kunnen realiseren en het beoordelen van projecten die binnen de doelstelling passen.

3. Beleid

3.1. Projecten
In 2016 zijn er drie projecten: Het in 2010 gestarte project Tuma Viela, het in 2014 gestarte project New Cooking Bag en het in 2016 gestarte Reusable Care Creations.

3.2. Werving van gelden
De stichting is geheel afhankelijk van periodieke of incidentele bijdragen sponsoren en/of donaties. Dit houdt in dat bij continu wordt gezocht naar mensen en/of organisaties die een financiële bijdrage willen leveren om de activiteiten van de stichting mogelijk te maken.
Voor de werving van gelden wordt gebruik gemaakt van brochures, PowerPoint presentatie, het verzorgen van gerichte presentaties, en een uitgebreide website.

3.3. Het bestuur
Het bestuur van de stichting bestaat uit 3 leden met elk hun specifieke taken.
Het bestuur vertegenwoordigt en bestuurt een stichting en zorgt ervoor dat het doel van de stichting zoveel mogelijk wordt nagestreefd. Het bestuur draagt tevens zorg voor het financiële beheer.

Voorzitter
Daan Vermeer is de voorzitter van de stichting. Hij verzorgt de coördinerende taken binnen de stichting en is aanspreekpunt voor externe organisaties in Nederland. Hij heeft de volgende taken:

  • hij leidt vergaderingen
  • hij leidt het bestuur: neemt initiatieven, coördineert en zorgt dat de bestuurswerkzaamheden worden uitgevoerd
  • hij vertegenwoordigt de stichting bij officiële gelegenheden

Penningmeester
Udo de Jong fungeert binnen de stichting als penningmeester. Hij beheert het geld van de organisatie en heeft de volgende taken:

  • hij beheert de bankrekeningen.
  • Hij verricht en ontvangt betalingen.
  • Hij maakt het financieel jaarverslag en bewaakt de plannen van het bestuur aan de hand van de begroting.

Secretaris
Aline Hut is de secretaris van de stichting. Zij is de schrijver van het bestuur en daarmee van de organisatie. Hier horen de volgende taken bij:

  • zij schrijft brieven en andere stukken van de stichting
  • zij bewaart de ontvangen brieven en bewaart afschriften van verzonden brieven
  • zij maakt verslagen of notulen van vergaderingen

3.4. Beschikking over het vermogen van de Stichting

Het vermogen van de stichting
De stichting heeft een vermogen bedoeld om de continuïteit van de stichting over meerdere jaren te helpen veilig te stellen. De jaarlijks verworven gelden worden in principe in dat jaar of het daarop volgende jaar besteed. Daarnaast kunnen gelden worden gereserveerd voor bijzondere en benoemde toekomstige uitgaven.

Hoe wordt over het vermogen beschikt.
Het bestuur is geen verantwoording schuldig aan anderen. In de bestuursvergaderingen, waarvan verslagen/notulen worden gemaakt en goedgekeurd, worden de projecten besproken, beoordeeld en eventueel goedgekeurd waarna de penningmeester gemachtigd wordt tot betaling over te gaan. Ieder bestuurslid heeft één stem. Alle besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Aldus kan geen enkele (rechts)persoon beschikken over het vermogen van de stichting als ware het eigen vermogen.
Wijze van uitvoering van het beleid.
De projecten Tuma Viela en New Cooking Bag worden geleid door Ellen Seldenthuis. Zij draagt zorg voor de opzet en de uitvoering van de concrete taken in Ghana. Zij is het vaste aanspreekpunt voor het bestuur en voor de mensen en organisaties in Ghana. Zij zet zich dagelijks volledig in om de doelen van de stichting te realiseren.

Toezicht van het bestuur op de uitvoering van beleid
Ellen Seldenthuis doet maandelijks schriftelijk verslag aan het bestuur van de verrichte activiteiten en rapporteert maandelijks over de uitgaven.

3.5. Het vermogen van de Stichting

Beschrijving van het uitkeringen beleid van de stichting.
Het bestuur toetst vooraf of een aangedragen project valt binnen de doelstelling van de stichting. Het project werkt met een jaarlijkse begroting vooraf en een verantwoording achteraf. Nieuwe of grotere uitgaven worden vooraf overlegd met het bestuur die deze toetst aan de doelstelling van de stichting.

Cijfermatig overzicht van de uitkeringen conform de doelstelling
Zie hiervoor de Financiële verantwoording

4. Beheer

4.1. Vermogen van de stichting

Balans met toelichting
Zie hiervoor de Financiële verantwoording

Vermogensbeheer
Het beheer van het vermogen, dat op een eigen bankrekening staat, wordt uitgeoefend door het bestuur, dat jaarlijks een jaarrekening opstelt /laat opstellen met verantwoording van het gevoerde beleid. Er zijn, buiten de bankkosten, geen kosten aan het beheer verbonden.
4.2. Kostenstructuur van de stichting
Verhouding wervingskosten en beheerskosten ten opzichte van de besteding
Omdat de wervingskosten nagenoeg nihil zijn komt nagenoeg 100% procent van de verworven inkomsten ten goede aan het project.

4.3. Beloning beleidsbepalers
De 3 bestuursleden ontvangen voor hun werkzaamheden geen financiële vergoeding!
In voorkomende gevallen kan aan leden van het bestuur een vergoeding worden gegevens voor gemaakte onkosten.
Het bestuur kan zich voor specifieke taken laten adviseren en/of bijstaan door personen, mits deze personen bereid zijn hun werkzaamheden kosteloos te verrichten.
4.4. Beschrijving administratieve organisatie
De administratie van de stichting wordt bijgehouden door de secretaris. De financiële administratie wordt bijgehouden door de penningmeester, die hiervan jaarlijks een jaarrekening opstelt.
4.5. Medewerkers
In Ghana heeft het project Tuma Viela 16 vaste medewerkers. Het project New Cooking Bag heeft 8 vaste medewerkers. Zij ontvangen voor hun werkzaamheden een vergoeding in de Ghanese munt (Ghs) ter hoogte van ongeveer € 3,06 per dag.
De projectleider ontvangt een maandelijkse toelage van € 680 voor levensonderhoud, de kosten onderhoud computer + printer, telefoonkosten en andere kleine zakelijke uitgaven. Daarnaast worden per maand de kosten van de ziektekostenverzekering (€ 150) voldaan.
4.6. Publicatie
De stichting voldoet aan haar publicatieplicht door middel van de eigen website: http://adwuma-ye.com De kosten van de website worden door een sponsor gedragen. De website wordt verzorgd door een webmaster die de werkzaamheden kosteloos verricht.